Voor alle duidelijkheid, vindt u hieronder de belangrijkste te vervullen raadgevingen of verplichtingen wanneer één van uw aangeslotenen het slachtoffer is van een ongeval :

Elk ongeval moet door een arts worden vastgesteld en binnen de veertien werkdagen worden
aangegeven bij de Dienst « Ongevallen » - Houba de Strooperlaan 145 – 1020 Brussel door middel
van een formulier (Ongevalsaangifte).

Opdat de clubs geen onaangenaamheden zouden ervaren wegens het niet ten laste nemen van de
speciale zorgen (kine/physio), verzoeken we u scrupuleus de bepalingen van artikel 2117.2.21 van het
bondsreglement na te leven.

Op dat vlak benadrukken we nogmaals dat een voorafgaande toelating vereist is, dit wil zeggen alvorens de zorgen worden aangevat.

Ook al betwisten we geenszins het onvervreemdbaar recht om een arts te kiezen, vragen we u toch
uw speler aan te raden een geconventioneerde arts te kiezen.
De geconventioneerde artsen zijn degenen die het wettelijk tarief toepassen. De arts die niet
geconventioneerd is, is vrij zijn honoraria te bepalen. Hij kan dus een supplement vragen bovenop het
wettelijk tarief. De honorariasupplementen worden nooit door onze verzekeraar terugbetaald.

Indien uw speler deze supplementen in geval van hospitalisatie wenst te vermijden, dient hij op de
« toelatingsverklaring » te verduidelijken dat hij aan het « verbintenistarief » verzorgd wenst te worden
en zeker in een gemeenschappelijke kamer of in een kamer met twee bedden wenst te verblijven.
Om een duidelijker idee te hebben van de kostprijs van de hospitalisatie, dient hij aandachtig de
« toelatingsverklaring » te lezen.

Deze verklaring moet hem voor elke hospitalisatie worden overhandigd, maar kan voor aanvang van de hospitalisatie aan het onthaal van het ziekenhuis worden opgevraagd.

De verzekeraar komt pas tussen na voorlegging van de ORIGINELE bewijsstukken van het "ziekenfonds" of de"hospitalisatiefactuur", gezien de medische kosten wettelijk maar één keer kunnen worden terugbetaald.

Gezien het een voetbalongeval betreft, en indien de ouders van de speler of uw speler over een persoonlijke « hospitalisatieverzekering » beschikken, vragen we u MET AANDRANG eerst de medische onkostennota’s over te maken aan de Dienst « Ongevallen » - Houba de Strooperlaan 145 – 1020 Brussel, in overeenstemming met de geldende statuten in de schoot van de verzekeringsmaatschappijen.

Een vrijstelling van 10.50 € wordt toegepast per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling.

Opgelet, dit document dient ondertekend te worden door de GC en niet de speler, enkel aangesloten scheidsrechters kunnen dit zelf doen.

Gekwetst! Wat nu?

ONGEVALSVERKLARING

Recto - verso afprinten

Club dokter: 

Velghe Mario
09/355.91.83

Wachtdienst dokter:
09/328.84.88

Kinesist:
Coppieters Alain
09/348.80.85
Sterrestraat 194, 9160 Lokeren